İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Haberler

ODAMIZ İLE TÜRKİYE HALKBANKASI ARASINDA ODA ÜYELERİNE DESTEK PROTOKOLÜ

  • 25.06.2008

PROTOKOL KAPSAMINDA ODAMIZ ÜYELERİNE DAHA DÜŞÜK FAİZLE KREDİ KULLANIM İMKANI SAĞLANDI


Kredi protokolünün amacı üyelere bu protokol kapsamında belirlenen özel koşullar ile nakti ve gayri nakti ticari kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlemesidir


Kapsam;


ODA üyesi olan firmaların Banka kaynaklarından ihracat, nakdi ve gayri nakdi kredi talepleri; Banka’ca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, mali yapısında olumsuzluk bulunmaması ve yapılacak istihbarat sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması halinde Banka mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecektir.


İş bu protokol Banka kaynağından kredi kullandırılması, tahsili, takibi, teminatlandırılması, tasfiyesi ve ODA ile Banka arasındaki bu konu ile ilgili ilişkileri ve Banka tarafından bu kapsamda KOBİ ve Ticari nitelikli firmalara yapılacak işlemler ile Banka’nın kendi kaynaklarından tahsis edeceği kredi yapısındaki kullandırımlar ile diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin işlemleri kapsar.Kredi Başvurusu;


İş bu protokol çerçevesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kredi talebinde bulunan firma, faaliyette bulunduğu en yakın Banka Şubesine, Bankacılık mevzuatına uygun olarak Banka tarafından istenen gerekli belgeler ile başvuruda bulunabilecektir. Bu belgeler arasında Banka’nın talep ettiği belgelerin yanı sıra, başvuruda bulunan firmalardan, bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış belge de istenecektir.


Kredi başvuruları Banka tarafından Madde 2’de belirtildiği üzere; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikası esasları doğrultusunda değerlendirilecektir.


Kredi Limiti ve Vadesi;


Banka tarafından kredi talebi kabul edilen üyeler lehine tesis edilecek krediler,A) Oda üyelerine nakit kredi;


Kredi limiti azami 500.000 YTL ( beşyüzbin YTL) dir. Kullandırılacak kredi azami 36 aya kadar aylık eşit taksit (AET) ödemeli nakit kredi olarak kullandırılacaktır.


B) Finansal Destek Kredisi ( FDK);


FDK, firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kredi ürünüdür. Kredi;


- KOBİ tanımında yer alan; sanayi, tarıma dayalı sanayi işletmeleri ile,


- KOBİ tanımı dışındaki sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren,


firmalara kullandırılacaktır. Kredinin alt limiti tüm firmalar için 100.000 YTL veya karşılığı EURO/USD; üst limiti KOBİ tanımına giren firmalar için 1.500.000 YTL veya karşılığı EURO/USD; KOBİ tanımı dışındaki firmalar için ise 3.000.000 YTL veya karşılığı EURO/USD’dir.


Oda üyelerine azami 60 ay vadeye kadar YTL, USD veya EURO cinsinden kredi kullandırılacaktır.


Ödemesiz Dönem

Asgari Vade

Azami Vade

İşletme Kredisi

YOK

24 Ay

48 Ay

Yatırım Kredisi

Azami 12 Ay

24 Ay

60 Ay


C) Orta ve Uzun Vadeli Proje Kredisi ;Orta ve Uzun Vadeli Proje kredisi, firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak kapsamında tasarladıkları projeleri desteklemek amacıyla ödemesiz dönemli olarak kullandırılabilen bir üründür.


İmalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık, ticaret, enerji, bilim ve iletişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyetlerini devam ettiren işletmelere YTL, USD ve EURO cinsinden nakit kredi olarak kullandırılacaktır.


Kredinin alt limiti; işletme kredilerinde 500.000 USD, yatırım kredilerinde ise 750.000 USD veya karşılığı EURO / YTL dır. Kredinin üst limiti KOBİ tanımına giren firmalar için 3.000.000 USD veya karşılığı EUR/YTL, KOBİ tanımı dışındaki firmalar için ise proje bazında belirlenecektir.Oda üyelerine azami 84 ay vadeye kadar YTL, USD veya EURO cinsinden kredi kullandırılacaktır.Ödemesiz Dönem

Asgari Vade

Azami Vade

OUV İşletme Kredisi

Azami 12 ay

24 Ay

48 Ay

OUV Yatırım Kredisi

Azami 24 ay

24 Ay

84 Ay


Nakit Kredi Faiz Oranı;


ODA tarafından Bankaya yönlendirilen ve BANKA tarafından kredi talebi kabul edilen üyeler lehine tesis edilecek krediler;


· Oda üyelerine nakit kredi;Faiz oranı; Bankamızın sözkonusu vadelerde kullandırılan kredilerin faiz oranından % 0.2 (Binde iki) eksik olarak uygulanacaktır.· Finansal Destek Kredisi ( FDK);


Faiz oranları Bankamızın söz konusu vadelerde kullandırılan kredilerin faiz oranından % 1 (yüzde bir) eksik olarak uygulanacaktır. Protokol tarihi itibariyle faiz oranları TRLIBOR, LIBOR ve EURIBOR’a endeksli olarak değişken olup faiz oranları aşağıda belirtilmektedir.


Faiz ödemeleri devre sonlarında tahakkuk edecektir.

Mevcut faiz oranı

İndirimli Faiz Oranı

Finansal Destek Kredisi (YTL)

TRLIBOR+5

TRLIBOR+4

Finansal Destek Kredisi (USD)

LIBOR+5,5

 

LIBOR+4,5

 

Finansal Destek Kredisi (EUR)

EURIBOR+4,5

EURIBOR+3,5


· Orta ve Uzun Vadeli Proje Kredisi ;


Faiz oranları Bankamızın söz konusu vadelerde kullandırılan kredilerin faiz oranından % 1 (Yüzde bir) eksik olarak uygulanacaktır. Protokol tarihi itibariyle faiz oranları TRLIBOR, LIBOR ve EURIBOR’a endeksli olarak değişken olup faiz oranları aşağıda belirtilmektedir.
Mevcut faiz oranı

İndirimli Faiz Oranı

OU Vadeli Proje Kredisi (YTL)

TRLIBOR+5

TRLIBOR+4

OU Vadeli Proje Kredisi (USD)

LIBOR+5,5

LIBOR+4,5

 

OU Vadeli Proje Kredisi (EUR)

EURIBOR+4,5

 

EURIBOR+3,5Bankanın kullandıracağı Oda Kredisi, FDK, OUV Proje Kredisi faiz oranları yukarıda belirtilmiştir. Bunun dışında kalan Banka kaynaklı tüm kredilere Bankanın cari faiz oranı uygulanacaktır.


29.07.1998 tarih, 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4369 Sayılı Kanunun 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda değişiklik yapan 63. maddesi ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 29.Maddesinin (m) bendi ile T.Halk Bankası’nın ihtisas kredileri kapsamında Küçük ve Orta ölçekli Sanayi İşletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işletmelerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar BSMV’den istisna edilmesi hükme bağlanmıştır. Bu nedenle Bankanın KOBİ tanımına giren ve her türlü üretim yada bakım-onarım faaliyetinde bulunan sanayi ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine kullandırılan kredilerde BSMV istisnası uygulanacaktır. Ancak Bankanın KOBİ tanımı dışında olan ve/veya diğer işletmelere kullandırılan kredilerde (turizm,eğitim,sağlık) BSMV istisnası uygulanmayacaktır.Gayrinakit Kredi Vade ve Faiz Oranı;


Üyenin talebi ile BANKA’nın uygun bulması halinde, BANKA tarafından aşağıda belirtilen konulardaki riskleri garanti etmek üzere üye lehine gayrinakdi teminat mektubu kredisi de kullandırılabilecektir.


Teminat mektubu kredisine firma verimliliği esas alınmak kaydıyla (S.S.K., Bağkur, telefon vb. ödemelerini bankamız aracılığıyla gerçekleştiren, vadesiz mevduat ortalaması yüksek, firmanın daha önceki kredileri ile verimliliği olan) 3 aylık devreler halinde yıllık % 1,5 komisyon uygulanacaktır. Komisyon oranı her devre için 50 YTL’den daha düşük olmayacaktır.


Teminat mektubu kredisi taahhüt, mal alımı ve bayilik konularında kullandırılacak olup, 1 yıldan uzun vadeli teminat mektupları ile iş bu protokolde belirtilen konuların dışındaki teminat mektupları için Banka Cari Komisyon oranı uygulanacaktır.


Banka’ca Firmalara Sunulacak Ek Hizmetler;


Banka kaynağından kullandırılan krediden yararlanacak olan firmalar Vergi, S.S.K. ve diğer nakit yönetimi ürünlerini Banka kanalıyla gerçekleştireceklerdir. ....... bu konuda üyelerini Banka’ya yönlendirecektir.


Banka, kredi kullanan her yeni müşteriye çek karnesi verecektir.


Ayrıca BANKA tarafından gerçek kişiler ve tüzel kişilik ortaklarına Kredi Kartı tahsis edilecektir.


Kredinin Teminatı;


Kullandırılacak krediler, Bankanın mer’i mevzuat ve hükümleri çerçevesinde teminatlandırılacaktır.


Diğer Hususlar;


Her kredi kullandırımında Bankaca en az 100-YTL olmak üzere %1 istihbarat ve dosya ücreti alınacaktır.


Oda kredilerinde BANKA kredinin vadesinden önce kapatılması halinde kalan anapara üzerinden % 1 erken kapama komisyonu alacaktır.


Söz konusu krediler 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun “İstisnalar” başlığı altındaki 29.maddesinin (m) bendi gereği BSMV’den, 1988/12944 sayılı “Kaynak Kullanımı Destekleme Hakkında Karar”’ın 4.maddesi uyarınca ise KKDF’den istisna edildiğinden, firmalara (imalat ve onarım işi ile iştigal etmeleri şartı ile) ilgili muafiyetler tanınacaktır.


Taraflar, bu protokolün uygulanmasında karşılaşabilecekleri sorunları karşılıklı iyi niyet esasına dayanarak çözümlemeyi ve gerektiğinde karşılıklı mutabakatla protokolde değişiklik ve ekler yapmayı kabul eder. Taraflar arasında bu protokol nedeni ile doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


İş bu protokol ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir.Taraflar, bu adreslerdeki vaki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri taktirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların yasal,geçerli,usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


Protokol hükümleri 24/06/2009 tarihine kadar geçerlidir.

 

 

ODAMIZ İLE TÜRKİYE HALKBANKASI ARASINDA ODA ÜYELERİNE DESTEK PROTOKOLÜ

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi