İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Haberler

İHALE İLANI

  • 24.05.2012

 ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASINA (ÇTSO) AİT İSMETPAŞA MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ ndeki İŞYERİ VE OFİSLERİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ (1 VE 2 NOLU İŞYERİ İHALE DIŞI BIRAKILMIŞTIR)

 

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA (ÇTSO) AİT İSMETPAŞA MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ’ndeki İŞYERİ VE OFİSLERİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN

 

KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

 

1-İHALE KONUSU

 

Odamıza ait “İsmetpaşa Mah. İnönü Cad. No:141 Çanakkale” adresinde bulunan ve şartname ekindeki listede yer alan toplam 25 adet Ofis-Daire ve 2 adet İşyeri niteliğindeki taşınmazlar açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. Açık arttırma her bir ofis/işyeri için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

 

Bir gerçek veya tüzel kişi (aşağıdaki a ve b bentlerindeki istisnai durum hariç) en fazla 1 adet işyeri/ofis kiralayabilecektir.

 

İstisna durumu ;

 

a) (1) ve (2) numaralı işyerlerini birlikte veya ayrı ayrı kiralayanların ayrıca bir adet ofis-daire kiralama hakkı vardır.

 

b) Toplam adedi sadece aynı kattaki bağımsız bölümler ile sınırlı olmak kaydıyle bir gerçek veya tüzel kişiye birden fazla bağımsız bölüm kiralaması yapılabilir.

 

2- İHALE ASGARİ BEDELİ VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

Açık arttırma başlangıç kira bedelleri şartname ekinde yer alan listede her bir işyeri/ofis için ayrı ayrı gösterilmiştir.

 

Zemin+Asma+Bodrum Kattan oluşan 2 adet İşyeri için özel durum :

 

Zemin Kattaki (1) ve (2) nolu İşyerleri’nin ikisine birden aynı gerçek veya tüzel kişinin aynı anda talip olunması durumunda “açık arttırma başlangıcında katılımcılara talep sorulacak” eğer böyle bir durum söz konusu olur ise açık arttırma her iki işyeri için toplam 19.750,00TL(Ondokuzbinyediyüzellilira)/ay muammen bedel ile başlayacaktır. Talep olmaması durumunda açık arttırmaya şartname eki listedeki bedellerden devam edilecektir.

 

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden 3 (üç) aylık teminat(depozito) alınacaktır. Bu teminat şartnamedeki hükümler doğrultusunda ÇTSO tarafından kullanılmadığı takdirde kira akdinin sonunda Kiracı’ya iade edilecektir.

 

Teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası, Bankalarca verilecek olan teminat mektubu veya hazine bonosu niteliğinde olacaktır.

 

3- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI ve SÜRESİ

 

Kira başlangıç tarihi 01 Temmuz 2012’dir. Ancak ÇTSO kira başlangıç tarihini 3 ay erteleme veya 1 ay öne çekme hakkına sahiptir. Kiracı, ihalenin onayından sonraki 30(otuz) gün içerisinde 3 aylık kira teminatını(depozitosunu) yatırarak kira sözleşmesini noterden imzalayacaktır.

 

Kiranın süresi, başlangıç tarihten itibaren 1(bir) yıldır. Kiraya veren veya kiracı dilediği takdirde sözleşmenin hitamından üç ay evvelinden yazılı bildirimde bulunmak ve kira dönemi sonunda geçerli olmak kaydıyla akdi tek yanlı olarak fesih yetkisine sahiptir. Bildirimde bulunulmaması halinde kira sözleşmesi bir yıl süreyle uzatılmış farz olunur. Kira bedellerinin ödenmemesi halinde Kiraya verenin sözleşmeyi fesih yetkisi saklıdır.

 

4- ÖDEME ŞEKLİ

 

Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup, ait olduğu ayın beşinci gününe kadar Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası veznesine veya ÇTSO’nun banka hesabına yatırılacaktır. Vade kesindir ve kiranın süresinde ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanacaktır. Kiracının herhangi bir kira bedelini süresinde ödememesi halinde, Kiraya verenin sözleşmenin feshinden doğan diğer tüm zararlarını talep hakkı saklı olmak kaydıyla, kiraya veren sözleşmeyi tek taraflı feshederek teminatı irat kaydedebilir.

 

5- ARTIŞ ORANI

 

Kira sözleşmesi hangi tarihte olursa olsun kira artış dönemi 1 OCAK tarihinde başlar.

 

İlk yıldan sonraki kira bedellerinin tespitinde Kira artışı her yıl KASIM ayında TÜİK ‘nun TEFE(Yıllık Değişim) oranı baz alınarak hesaplanacak ve ARALIK ayında kiracılara bildirilecektir.

 

Kira süresinin üçüncü yılından itbaren TEFE oranına göre artışın piyasa rayiçlerinin altında kalması durumunda kiralayanın kira bedellerini piyasa rayiçlerine göre arttırma hakkı vardır.

 

6-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

a-Kiracı Kiralananı sözleşmedeki kullanma hal ve maksadından başka amaçla kullanamaz. Aksine hareket edenler taşınmazdan derhal ve cebren çıkarılır. Kiracı da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.

 

b-Kiralananın içinde veya dışında inşaat, tesisata ilave ve tadilat yapılamaz. Kiracı, bu nevi işleri projesini hazırlayıp, ÇTSO’nun rızasını almak şartı ile bedeli de kendisine ait olmak üzere yapabilir. Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar bila bedel ÇTSO’ya bırakılacaktır. Kiracı bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez.

 

c-Kiracı, kiralananı normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları yaptırır ve kullanımdan doğan tüm bina hasarlarını tamir ve tazmin eder. Teslim gününde tüm bakım, temizlik, boya, badana ve tamiratlarını yaptırır, kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, temizliği ve bakımı Kiracı tarafından yapılacaktır. Kiracı’nın bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak kira dönemi içinde veya sonunda Kiracı’dan talep edilir. Aksine hareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

 

d-Kiralananın mevcut demirbaşlarının kırılmasından ve bozulmasından kiracı sorumludur. Böyle bir durumda kiracı tarafından tazmin edilecektir. Kira akdi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından teslim edilecektir. Teslim esnasında demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme kiracı tarafından aynen temin edilir. Temin edilmediği takdirde malzeme bedeli ÇTSO’ya ödenecektir.

 

e-Taşınmaz içinde ve müştemilatındaki her türlü tedbirler Kiracıya aittir. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk Kiracı’nın sorumluluğunda olacaktır.

 

f-Kiralananda kullanılacak elektrik, su ve doğalgaz ilk bağlantı masrafları, sarfiyat ücretleri Kiracı’ya aittir. Sözleşme yapıldıktan sonra aboneliklerini kendi adına yaptıracaktır. Kiracının işletmesinden ve kiralamadan doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve Çevre Temizlik Vergisi gibi masrafları Kiracı’ya aittir.

 

g- İhale sonucu ihaleyi alan şahıs veya tüzel kişi iş yerini 3. şahıslara devir yapamaz ve başkalarına kullandıramaz. Devredecek veya kullandıracak olursa hiçbir hükme gerek olmaksızın sözleşme fesih edilir, teminatları ÇTSO’ya gelir kaydedilir. Kiracıyla devralan veya kullanan derhal cebren taşınmazdan çıkarılır. Kiracı da aksine hareket etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

h- Kiralayan, kiralanda yapı, proje veya herhangi bir sebeple değişiklikler yapacak veya ihtiyaçları doğrultusunda kullanacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir. İş bu tahliyeden dolayı kiracı, kiralayandan zarar ziyan veya tazminat talebinde bulunmayacaktır.

 

ı-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak Kiracı’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Kiralayan’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, kiralayan’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan Kiracı sorumludur.

 

i-Kiralananın bulunduğu ana binada yönetim planının bulunmaması halinde işbu şartnamedeki ve ihale sonunda imzalanacak sözleşmedeki hükümler yönetim planı hükümleri yerine geçer. Ortak giderlerden ısıtma ve havalandırma giderleri, elektrik, su, atık su, doğalgaz ve ısıtmaya ait giderler ile diğer yakıt giderleri kiracıya aittir. Yönetici, teknisyen, kapıcı, bekçi ve güvenlik memuru, kaloriferci gibi personelin ücretleri ve bunlara ait sigorta primleri ile kıdem tazminat fonları ve kanunen bu personele veya adına ödenmesi lazım gelen her türlü ödemeler kiracıya aittir. Kiracı, kiralayan tarafından verilen hizmetlerin birinden veya birkaçından istifade etmediğini veya kullanmadığını söyleyerek bu masraflara katılmayacağını ileri süremez. İşbu ortak giderler ve yakıt masrafları kiralayan tarafından tesbit olunacak avanslar halinde her ay ödenir ve yıl sonunda kat’i hesap yapılarak tasfiye edilir. Ortak gider ve yakıt giderleri aynı ay içinde ödenmez ise kiracı, gecikilen her ay için %10 oranında gecikme tazminatını ödemeyi kabul eder. Kiracının ortak giderlere ve yakıt giderlerine ait avans payını, ait olduğu ay içinde ödememesi, akde muhalefet teşkil eder ve bu konudaki temerrüdü, akdin fesih sebebi olur.

 

j-Kiralanan bağımsız bölümlerin ısıtma-soğutma sistemi, Mini Vrf Sistem denilen, Ofis/İşyeri hacimlerine bağlı olarak 2 veya 3 adet iç ünite 1 adet dış üniteden oluşan sistem olarak projelendirilmiş ve bunların gerekli tüm altyapısı ve gerekli tesisatları hazırlanmış olarak kiracıya teslim edilecektir. Bu Isıtma ve Soğutma sistemine ait İç ve Dış Üniteler kiracı tarafından satın alınarak monte ettirilecektir. Kira süresi sonunda bu cihazların tamamı kiracı tarafından sökülerek götürülebilir.

 

k-İhale konusu yapı, ÇTSO için kesinlikle gelir getirici bir yatırım olarak inşa edilmediğinden(şartname Md.16’da belirtildiği üzere) ve “Odamızın Kurumsal Kimliğini” bina cephesinde asla bozmamak için kiracılar bina dış cephesine, bina dış camlarına ilan, pano, tabela ve sair reklam/tanıtım araçları yerleştirmeyecektir. Ofis-Daire’lere ait tanıtım tabelaları en fazla 25x40 boyutunda olmak üzere, bina giriş koridorunda ve her kattaki giriş kapısı yanında formu ve şekli belirtilerek düzenlenmiş yerlere asılacak, Zemin kattaki 2 adet İşyeri tanıtım tabelaları için ise, “ÇTSO İŞ MERKEZİ” yazısını engellemeyecek, rahatlıkla görünmesini sağlayacak şekilde en fazla 80cm. Eninde ve işyeri alt doğrama ve camlarının üzerinde ve bitişik cephelerden itibaren en fazla 6.00m. Uzunluğunda olacak şekilde dizayn edilerek konulacaktır.

 

l- Kiracının diğer yükümlülükleri ihale sonrasında hazırlanacak ve Noterden imzalanacak olan sözleşmede detaylı olarak düzenlenecektir.

 

7- SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

 

a-Kiracı işbu şartnamede ve imzalanacak olan sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde Kiralayan’ın akdi fesih ve mecuru tahliye etme hakkı vardır.

 

b-Sözleşme Kiralayan tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Kiracı’nın yatırdığı teminat irat kaydolur.

 

c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 6. maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin kira akdi Kiralayan tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek ve teminatı irat kaydedilebilir.

 

8- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

 

İhale 27.03.2012-Salı günü Saat : 14.00 de Kayserili Ahmet Paşa Caddesi No:14 ÇANAKKALE adresinde Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Oda Başkanlığı ve Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır.

 

9-TEKLİF VERME ŞARTLARI ve BELGELER :

 

 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

a. Kanuni ikametgâhı olması,

 

b. Çanakkale’de tebligat için adres göstermesi,

 

c. Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.

 

d. Şirket veya kişiyi tanıtıcı(referanslar v.s.), mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeleri

 

e. İmza sirküleri

 

f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

 

g. Bu şartnamede yazılı miktarda teminat vermesi.

 

h. İlgili Vergi Dairesinden ihale tarihi itibarı ile en çok bir ay öncesine ait alınmış

 

Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

 

i. Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

 

10- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR :

 

a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

 

b- Daha önce ÇTSO tarafından yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. Bu yasağı dikkate almayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozulur, sözleşme yapılmış ise iptal edilerek teminatı irat kaydolunur. ÇTSO’nun ihalenin bozulması veya sözleşmenin iptali sebebiyle uğrayacağı gelir kaybı dahil her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

 

Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

11- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

 

Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. İhale ile tespit edilen kira bedeli NET olarak belirlenecek olup, bu meblağa tekabül eden stopaj ve buna bağlı bilcümle fonlar Kiracı tarafından ödenir. Akdin imzalanmasından sonra yapılacak yasal ve idari düzenlemelerle getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayacak olan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır. Sözleşme damga vergisi Kiracı tarafından ödenir. Kiracı Oda Kaydı, Vergi Kaydı, Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

12-TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

 

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

 

Tedavüldeki Türk Parası, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanununun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka Teminat Mektupları, Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine mektupları.

 

13-TEMİNAT MİKTARI :

 

Teminat miktarı 1.000,00TL (Bin Türk Lirası) dır.

 

Söz konusu teminat 27.03.2012 Salı-İhale günü en geç Saat 12:00’ye kadar Oda Genel Sekreterliği’nden alınacak teslimat ile birlikte Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın Denizbank Çanakkale Şubesi’ndeki TR48 0013 4000 0009 5173 2000 01 no’lu hesabına yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

 

14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

 

İhaleyi kazanan Kiracı şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, teminatı iade edilmeyip ÇTSO hesabına irat kaydedilir ve Kiracının tüm bu eylemleri sebebiyle ÇTSO’nun uğrayacağı gelir kaybı dahil her türlü zararını Kiracı’dan talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

15-KANUNİ İKAMETGÂH

 

Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

16- ÇTSO’nun YETKİSİ

 

ÇTSO ihaleyi yapıp yapmamakta, en uygun bedeli tespit ederek ihaleyi istediğine vermekte, ihaleyi iptal ederek yeniden yapmakta tamamen serbesttir. ÇTSO’nun ihaleyi yapmama, en uygun bedeli tespit ederek ihaleyi dilediğine verme veya iptal etme kararına itiraz edilemez.

 

ÇTSO, kurumsal sorumluluğu adına Çanakkale’ye ve dolayısıyle üyelerine kazandırmak misyonu üstlendiğinden, üyelerimizin bize emaneti olan aidatların en uygun ve faydalı şekilde kullanımı için, daha önce alınan Yönetim Kurulu ve buna bağlı Meclis Kararlarımıza uygun olarak, bu kiralamalardan elde edilecek kira gelirinin yapı maliyeti düştükten sonra ki tamamı, ila-nihaye ihtiyacı olan Çanakkale’li öğrencilerimize burs olarak verilecektir. Üyelerimiz ve Kiracılar bu hususun sonuna kadar takipçisi ve korumacısı olacaktır.

 

 

 

17- İHTİLAFLARIN GİDERİLMESİ:

 

Kira sözleşmesi sonrası Taraflar çıkabilecek sorunları müzakere yolu ile çözümlemeye çalışacaktır. Bu suretle bir anlaşma temin edilemez ise Çanakkale Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

 

 

 

İHALE DETAYI İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

 

www.canakkaletso.org.tr/ctso/ihaledetay.asp

 

İHALE İLANI

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi