İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Haberler

7186 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • 23.07.2019
  • canakkaletso

 

1. BAZI GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİT USULÜ GETİRİLMİŞTİR (7186 SAYILI KANUN, MD.1): Bilindiği gibi, 7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi “Hâsılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmek suretiyle, katma değer vergisinde küçük ölçekli bazı mükellefiyetlerle ilgili olarak hasılat esaslı vergileme usulü getirilmiştir.

2. YURT İÇİ VE YURT DIŞI VARLIKLAR İÇİN YENİ BİR BARIŞ İMKÂNI GETİRİLDİ (7186 SAYILI KANUN, MD.2):Son olarak 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden uygulanan1 Varlık Barışı uygulamasına yeni bir örnek daha eklenmiştir. 7186 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 90 ncı madde eklenerek, yurt dışında ve yurt içinde bulunan kapsama giren varlıklarını 31.12.2019 tarihine kadar bildirme veya kayıtlara alma imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda bildirilecek veya kayda alınacak varlıkların değeri üzerinden % 1 oranında vergi ödenecektir.

3. BU KANUN KAPSAMINDAKİ FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARI İÇİN GETİRİLEN İSTİSNALAR (7186 SAYILI KANUN, MD.17):Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 17 inci maddesiyle 5411 sayılı Bankalar Kanununa eklenen geçici 32 nci madde ile finansal güçlük içinde bulunan, ancak malî sisteme olan borçlarının yeniden yapılandırılması yoluyla faaliyetine devam etmesi olanak dahilinde olan firmalara, faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması, bu şekilde ilgili firmaların ticarî faaliyetlerinin genişlemesi ve katma değer yaratmaya devam etmesi suretiyle ekonomiye yeniden kazandırılması, kapasite kullanımı ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

4. ELEKTRİK MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINI İMAL EDENLERİN YATIRIMA KATKI TUTARLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE MAHSUBUNA YETKİ VERİLMİŞTİR (7186 SAYILI KANUN, MD.19): Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 19 uncu maddesiyle ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 12 nci madde eklenmek suretiyle, ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin desteklenmesi amacıyla, 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

5. YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 15 TL’DEN 50 TL’YE YÜKSELTİLMİŞ VE CUMHURBAŞKANINA BU MİKTARI ÜÇ KATINA KADAR ARTIRMA YETKİSİ VERİLMİŞTİR (7186 SAYILI KANUN, MD.20):

6. BANKALARIN ÖZEL KARŞILIK AYRILDIKTAN SONRA TAHSİL İMKÂNI KALMADIĞI İÇİN KAYITTAN DÜŞÜLEN KREDİLERİ DEĞERSİZ ALACAK SAYILACAKTIR (7186 SAYILI KANUN, MD.16): Bilindiği gibi, Bankacılık Mevzuatında kredilerin sınıflandırılması ve karşılığa tabi tutulmasına ilişkin esaslar belirlenirken, kredilerin kayıttan düşülmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

7. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN ÖZEL KARŞILIK AYRILDIKTAN SONRA TAHSİL İMKÂNI KALMAMASI NEDENİYLE KAYITTAN DÜŞÜLEN ALACAKLARI DEĞERSİZ ALACAK AYILACAKTIR (7186 SAYILI KANUN, MD.26):Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 26 ncı maddesiyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Finansal kiralama ve finansman şirketleri” ibaresi “Şirket” şeklinde değiştirilmek ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmek suretiyle, maddedeki faktöring şirketlerine ilişkin ifade eksikliği giderilmiş ve Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin, 16 ncı madde uyarınca özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen alacakları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi hükümleri kapsamında değersiz alacak sayılmıştır.

Torba Yasa'da yapılan değişiklerin tamamına ulaşmak için linke tıklayınız.

https://drive.google.com/file/d/1WzhZwrtZnDn2EOEDcramX5ErKZ6rOKWB/view?fbclid=IwAR3Gat5cXlN_26bkNvpRzjUHmqwpgxgy5qSGYhC6wSFxaTili_cNTYzevgY

 

 

 7186 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi