İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Oda Kayıt İşlemleri

ODA KAYIT İŞLEMLERİ
Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişiler 5174 sayılı Odalar ve Borsalar birliği kuruluş kanunu ile tüzük çerçevesince Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olmak zorundadırlar.

Bu çerçevede,
► Sermayesinin tamamı devlete ve özel idarelere veya belediylere veya bunların ortaklığına ait olan İktisadi Kamu Müesseseleri ve bunların şubeleri, özel kanun ve sözleşme ile kurulmuş olup, devletin ve özel idarelerin veya belediyelerin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları,
► Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan şubeler,
Bu tarife uyan sanayiciler, sanayi odalarına kaydolmakla birlikte ticaret ve sanayi odalarına kaydolma mükellefiyetini yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla yer açtıklarında ise, ticaret veya ticaret sanayi odalarına kaydolmak zorundadırlar.
Sanayiciler, kendi sanayi mamüllerinin satışı dışında başka ticari işlerle uğraştığı taktirde ticaret odalarına kaydolmak zorundadırlar.

Kayıt için Başvurma Süresi:
Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya başvurmaları gerekir. Kayıt işlemleri aynı gün başlar.

Kayıt İşlemleri:
Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescili yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya kayıtı esnasında aranan evrakların birer nushası ve sicil tastiknamesi sicil memurluğu tarafından tacirlere verilir.

Ticaret Sicili memurluğu tarafından verilen bu evraklar ile Oda sicil servisinde kayıt işlemi kayıt beyannamesinin doldurulması, gerçek ve tüzel kişilerin bu beyannameyi imzalaması ve oda kayıt ücretini vezneye yatırması son bulur. . [Oda kayıt ücretleri]

Re'sen Kayıt:
Odalarda kaydolma zorunluluğunu işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararları ile odalara kaydolmak zorundadırlar.
Re'sen kayıtı yapılan gerçek ve tüzel kişiler, kaydolduklarının kendilerine bildirilmesinden itibaren kayıt ücretlerini bir ay içinde ödemek zorundadırlar.
Bu ücreti ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki hükümleri uygulanır.

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilat:
Personel ve Mali işler şubesi oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat munzam aidat ve gecikme zamlarını tahakkuk ettirir ve tahsilatını sağlar.

Yıllık Aidat:
Her yıl oda üyelerinin dereceleri yeniden belirlenir.
Derecelere göre yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat:
Oda üyelerinin faaliyetlerinden elde ettikleri ticari kazanç toplamı üzerinden (vergi matrahı) binde 5 oranında tahakkuk ettirilir. Yıllık ve Munzam aidat tavanları her yıl kanunla belirlenir. Bu iki aidat türü için her yıl Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitle oda veznesine yatırılır.[Oda aidatları]

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi