Haberler

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI

  • 23.07.2019
  • canakkaletso

 

7183 SAYILI KANUNLA TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI KURULMUŞ VE AJANSIN KURULUŞ AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE FAALİYETLERİNİN FİNANSMANINDA KULLANILMAK ÜZERE TURİZM PAYI İHDAS EDİLMİŞTİR

15 Temmuz 2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (Kanun) ile tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (Ajans) kurulmuştur.

Ajansın, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından yaptırılır. Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları
Sayıştay’a gönderilir. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Ajans,
- Her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.
- Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü hariç 3/12/2010tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir.
- 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümleri Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.

Kanunun 5 inci maddesinde Ajansın gelirleri sayılmış olup, aşağıdaki gibidir:

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlar,
b) 6 ncı maddeye göre alınacak turizm payları,
c) Her türlü bağış ve yardımlar,
ç) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
d) Diğer gelirler.

Kanunun 6 ncı maddesinde, Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere “turizm payı” alınması hükme bağlanmıştır.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için linke tıklayınız. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190715-1.htm

 

 
 
 
 
 
 
TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI